Koleran 1834 – dess härjningar inom Tunhems pastorat

Trollhättebygdens Släktforskare-Tidningen Nr. 2/2004

Artikel ur Elfsborgs Läns Annonsblad fredag 28 december 1934

TROLLHÄTTAN

Från de gamla härstammar en uppgift att i augusti 1834 passerade en båt vid slusslinjen i Trollhättan. En man från båten hoppade i land för att angöra en ända. Båten dröjde ej mera än nödigt i slusslinjen. Men det var tillräckligt vad som skett. Båten hade koleran ombord.. Sjukdomen krävde sedan mer än halvtannat hundratal dödsoffer inom Tunhems pastorat.

Första offret blev gifte slussdrängen Nils Dahlman. som avled 9/8, 40-årig. Och efter honom följde flera trollhättebor under veckorna t o m 2/9. då sista dödsfallet för Trollhättan i kolera är antecknat i kyrkoboken. Dagen efter Dahlman avled gifte arbetaren And. Kjellberg, 46-årig, och 12/8 hustrun Anna Johansdotter, 40-årig. Den 14/8 avledo husrum Anna Britta Johansson, 30-årig, hustru AR Jochnich, 53 år, soldathustrun Carolina Pehrsdotter Ståhl, 30 år, gossen Niklas Danielsson, 7 år, och änkan Ester Lindgren, 81 år.

Den 15/8 skördade koleran sågaren Linnarr Larsson, 31-årig. En annan sägen från de gamle mäler, att det första lik som jordades å Trollhättans numera ”gamla” kyrkogård var efter en sågare. Ty kyrkogården började 1834 tagas i användning som kolerakyrkogård. Är denna uppgift riktig så skulle Linnart Larsson vara den äldste innevånaren å kyrkogården ifråga Man får sålunda antaga. att de tidigare koleraliken förts till Gärdhems kyrkogård, enär Trollhättan då var en del av Gärdhem, eller i något fall till Tunhems kyrkogård.

Utom sågaren Linnar Larsson avledo 15/8 Torsten Olsson. (gift med hustrun som dog 12/8), syskonen Johan Fredrik och Anna Sofia Abrahamsson. resp. 4 år och 4 månader, änkemannen Olof Nilsson och gifte mannen Jonas Anders Skog, båda från Källebacken. Stavered och resp. 67 och 24 år gamla flickan Charlotta Tidblad, 5 månader, och gossen Johan Andersson Kjellberg, 1 år.

Den 17/8 avledo soldaten P. Stahl, 35-årig, och gifte mannen Olov Nilsson, 41-årig. Den 19/8 skördades gossen Johan Andersson. 2 år, hustrun Anna Jonasdotter, 40 år, samt änkorna Kerstin Svensdotter och Stina Åhdahl. resp. 61 och 59 år.

Den 20/8 följde 35-årige sågaren Daniel Nilsson. den 31 gifte arbetaren Nils Tholsson. 59-årig, den 25 flickan Johanna Larsdotter, Stavered. 4 månader, och gifte mannen Lars Brolle. 37-årig, den 26 änkeman Anders Pehrsson, 65-årig, och smedsänkan Anna C. Rothlind f. Beckström, 50-årig, samt flickorna Inga Sofia Ahlqvist och Johanna Charlotta, resp. 1 år och 10 månader.

Den 28/8 var turen hos gifte marenen Bengt Svensson och hans dotter Maria resp. 41 och 3 år. De sista kolerafallen inom Trollhättan inträffade 2/9, varvid gingo ur livet hustrun Gunilla Nilsdotter, 46-årig, och hennes son Andreas Pettersson, 10-årig, gossen Olof Petter Dahlman. 11-årig. änkeman Olof Pettersson å Stickebacken. 33årig, gifte sågaren Samuel Lindgren. 46-årig, samt gossen Niklas Pettersson Back. 7-årig.

 

MODERFÖRSAMLINGEN GÄRDHEM

 

blev numerärt men icke procentuellt mera skattad av koleran. Första offret här var soldaten Ahl under Torp. som avled 26-årig 12/8. Man kan ju gissa att han haft något ärende till Trollhättan.
 Den 15/8 skördade temannen på flera håll i grannskapet: soldat Al-ds flicka, 2-årig, gifte torparen Carl Larsson å Vaktberga under Torp, 65-årig, hustrun Anna Larsdotter, Kråkeguldsberg, 52-årig, gossen Josef Johansson, Myrtuvan, 1-årig, flickan Christina Magnusdotter, Lindeberg, 3-årig, Hustru Anna Pehrsdotter, Skogen. Hörtycke. 42-årig, och gossebarnet August Olofsson Nylander, Lextorp, 4-årig.

Den 17/8 bortgingo änkan Stina Ambjörnsdotter. Våhlberga. 52-årig, gifte mannen Lars Svensson under Fåstorp, 37-årig, Gifte mannen Magnus Lind under Fåstorp. 61-årig, och änkan Annika Olofsdotter, Rörstorp, 48årig.

Vidare avledo i koleran: 19/8 gossen Johan Fast under Raddetorp, 1-årig, 25/8 flickan Johanna Johansdotter, Hulan, Sockenmarken, 14-årig, och gifte mannen Sven Larsson, Gärdhems socken., 53-årig, 26/8 gifte mannen Sven Andersson, 33-årig, Inga Lena Svensdotter, 9-årig, och gifte mannen Olaus Larsson. 37-årig, alla i Sansgården. 27/8 den sistnämndes son Carl Johan, 2-årig, änkeman Johan Lund, fattighjon, 67-årig, och pigan Beata Gunnarsdotter. Halvordstorp, 24-årig, den 28/8 pigan Sara Samuelsdotter, Artorp, 47-årig, och gossen Johan Hansson, Älveskogen, 3-årig, den 30/8 änkeman Johannes Jansson, Grönamaden, 71-årig, och änkan Stina Torsk under Torp. 46-årig.

I Gärdhem fortgick koleran en tredjedel in i september månad. Den 1/9 avled pigan Anna Svensdotter, Lärkebo, 52-årig, den 2/9 flickan Carolina Torsk under Torp, 15-årig, den 3/9 hustrun Britta Jonasdotter, Lampekullen, 32-årig, och flickan Stina Torsk, Torp, 12-årig, den 5/9 flickan Maria Helena Torsk, 9-årig, (den fjärde i samma familj), änkan Anna Andersdotter, Assarebo, 72-årig, och drängen Johan Lindgren, Fåstorp frälse, 33-årig, den 6/9 änkeman Olof Olofsson. Bastorp, 38-årig, den 7/9 gossen Olof Olofsson, Bastorp. 2-årig, gifte mannen Thore, Rörstorp, 51-årig, och flickan Johanna Olofsdotter, Bastorp, 6-årig, den 8/9 gifte mannen Erik Jansson, Lampekullen, 29-årig, och hans son Jan Petter Eriksson, I 1 månader, 9/9 gifte mannen Erik Andersson, Brunnareliden, 45-årig, och pigan Beata Pehrsdotter, Assarebo, 45-årig, den 10/9 hustrun Greta Liljeqvist under Hansgården, 45-årig, hustru Stina Andersdotter, Lärkebo. 56-årig, hustru Karin Johansdotter Nyckelbytorp, 54årig, och gossen Anders Kristensson, Tåen, 9-årig. (Tåen är ett gammalt namn för allmänning).

Utom angivna dödsdagar upptager koleraslängden vidare gossen Johan Eriksson. Lampekullen, 1-årig, och gifte mannen Anders Hano under Hansgården, 43-årig.

 

I TUNHEMS SOCKEN

varade koleraepidemin från 12/8 till 28/9. Smittan här torde vad det inre av socknen beträffar kommit från Trollhättan, men beträffande Vargöhållet torde olycksbåten från Trollhättekanalen ha varit framme även där. Koleradödlistan för Tunhem pekar åtminstone på en sådan möjlighet.
 Den 12/8 avledo änkan Beata Jonsdotter i Herrstad Sjögård, 69-årig, gifte mannen Anders Hansson, Koppegården, 58-årig och hemmasonen Anders Pehrsson, Rånnum Storegård. 34-årig. Den 15/8 inträffade 3 dödsfall inom samma familj, nämligen gifte mannen Sven Wallgren från Gatan under Repelycke. 59-årig, pigan Anna Wallgren. 24-årig, samt gossen Anders P. Annasson Wallgren, 2 månader.

Efter en veckas uppehåll fortsätter dödslistan: 22/8 gifte mannen Erik Arfvidsson, Kasan. 36-årig, flickan Maja Stina Flink, Herrstad, 5-årig, och drängen Lars Sandberg, Bockegården. 27-årig, den 23/8 korkväktaren Olof Widja, Herrstad, 69-årig, gifte backsittaren Hans Simonsson. Herrstad. 60-årig, och gesällen Hellgren, Rånnum Tomten, 30-årig, den 24/8 backsittaren Anders Hansson. Rånnunor säteri, 55-årig, hemmadottern Caisa Broberg, Foglegården. 18-årig, pigan Maja Svensdotter Wallgren. Skansen. 17-årig, och gossen Anders Wallgren, 13-årig, (den femte i samma familj), den 25/8 kyrkvaktarehustrun Britta Olofsdotter Vidja. Herrstad. 68-årig.

Utan angiven dödsdag upptagas för augusti gossen Olaus Andersson, Rånnuet Tomten. 17- äng, smeden John Andersson. Fyrkanten. 32-årig, och drängen Lars Johansson under Nygård. 75-årig.
 Kolerafallen under september voro: den 1/9 gifte mannen Jacob Andersson. Kallareberget. 62-årig, den 3/9 hustrun Annika Larsdotter, Skog, Herrstad, 29-årig, gifte mannen Andreas Jonsson. Lilla Lindås. 61-årig, pigan Lotta Svensdotter. Lilla Lindas. 26-årig, och hustrun Britta Jonasdotter, Storeklev, 42-årig, den 4/9 gifte mannen Anders Johansson. 38-årig, den 5/9 hustrun Elin Olofsdotter, Bäcken. Hårrum, 69-årig, och pigan Anna Hindriksdotter. fattighjon. 27-årig, den 7/9 änkeman Carl Andersson under Mulltorp, 57-årig,, den 8/9 änkan Britta Svensdotter. Nygårdsgind 70-årig, gossen Olaus Andersson. Ekebacken, 4-årig, och drängen Joh. Fredriksson. Herrstad Sjögård, 22-årig, den 9/9 hustrun Carin Jonsdotter. Stuvetorp, 57-årig, soldathustrun Anna Wildh. Herrstad Sjögård, 35-årig, och flickan Maja Stina Bengtsdotter, Brunna, 13-årig, den 14/9 gifte mjölnaren Magnus Andersson. Nygård. 58-årig, och drängen Magnus Olofsson. Malöga. 19-årig, den 16/9 änkan Ingrid Svensdotter. Nygårdsgrind 75-årig, och pigan Inga Lena Andersdotter, Fristorp Gartegård, 19-årig, den 17/9 gifte mannen Pehr Åberg, Åroset. 53-årig och drängen Olof Berggren. Fyrkanten, 58-årig, den 19/9 hustrun Kerstin Nilsdotter Fröjd. Bäckekroken. 46-årig, gifte mannen Anders Andersson. Ekebacken. 38-årig, änkeman Sven Larsson. Ledsgården, 70-årig, den 26/9 änkan Margareta Nilsdotter, Kattekullen. 58-årig, samt 28/9 änkeman Erik Andersson. Hotel Led. 77-årig.

 

VÄNE ÅSAKA SOCKEN

Åsaka undslapp med drygt tjugotalet dödsfall i kolera. Socknen ligger mera avlägset frän vattenvägen. Början skedde här i Klinten, Börsle, där änkeman Lars Eriksson avled 21/8, 79-årig.
 Fortsättningen blev: 23/8 gossen Hans Johannesson, Klinten. Börsle, 2-årig, den 25/8 gifte mannen Johannes Svensson, Klinten, Börsle, 36-årig, den 26/8 gifte mannen Petter Nilsson. Klinten. Börsle. 60-årig, den 27/8 änkan Helena Andersdotter, Svarvarekullen, 44-årig, och kringstrykande hustrun till Johannes Ros från Mellby, 39årig, den 28/8 flickan Maria Bjelkholm, Börsle, 4-årig, den 29/8 hustru Annika Svensdotter, Jordbärsmaden, 32årig, den 3/9 hustru Annika Torstensdotter. Skalltorp, 50-årig, den 4/9 hustru Britta Pehrsdotter, Råbäcken. Lilla Kärret, 41-årig, den 5/9 pigan Maja Olofsdotter. Skalltorp, 2 1-årig, och flickan Sara Carlsdotter, Jordbärsmaden, 8-årig, den 6/9 flickan Sara Bengtsdotter, Kullabo. 3-årig, den 7/9 gossen Lars Carlsson, Jordbärsmaden. 5-årig, den 8/9 gossen Lars Carlsson, Korsvägen. Velanda, 8 månader, den 9/9 pigan Beata Svensdotter, Ahlkärr, Enered, 18-årig, den 15/9 pigan Cathrina Andersdotter, Svartekullen, 34-årig, den 17/9 gossen Olaus Johannesson, Mellangärdet, Smedsgården, 3-årig, och gossen Andreas Pehrsson. Sättungen. 2-årig, den 18/9 gossen Joh. Johannesson i Rurstorpskulle, Lerum, 5-årig, samt 30/9 Sven Olofsson i Rörmossen. 10-årig.

 

NORRA BJÖRKE SOCKEN

Undslapp med sju dödsfall i kolera. Utan angiven dag upptages för augusti 1834 gifte mannen Anders Brant, Vibacken, Brandstorp. 47-årig. Den 28/8 avledo pigan Britta Pehrsdotter, Väst-Björke, 18-årig, och flickan Beata Magnusdotter Norr-Björke, 14-årig.
 Nästa dödsfall inträffade den 9/9 då gifte mannen Erik Andersson, Hökhammar, avled. 37-årig. Den 10/9 bortgick drängen Magnus Andersson, Hökhammar, 57-årig, samt den 11/9 gifta männen Gustaf Isaksson. Hagen, 67-årig, och Jonas Pehrsson, Strömbäcken, 44-årig.

* * *