Härader, socknar, städer och tingslag

Trollhättebygdens Släktforskare-Tidningen Nr. 1/2007

Sammanställt av Jörgen Tollesson

Landskap: Ursprungligen kallat land. Sverige är alltså i denna historiska betydelse av ordet inte ett land, utan ett rike. Ett landskap är egentligen ett område som hade egen lag och/eller eget ting (landsting). Av dagens officiella ”landskap” är det flera som aldrig har varit landskap i denna historiska mening, utan är en sentida uppfinning. Dessutom avviker dagens landskapsgränser ofta en del från de ursprungliga, även för de riktiga landskapen. I denna förteckning har dock dagens officiella landskap använts.
Härad: Häradet är det gamla lokala tingsdistriktet (se även Tingslag). I Svealand var det ursprungligen bara Närke som hade härader (samt Värmland, som dock historiskt egentligen hör till Götaland), resten av Svealand hade hundare. Senare infördes benämningen härad även i Svealand, i Dalarna dock endast längst i sydöst (Folkare härad). Norrland har aldrig haft härader (se Tingslag). När härader sammanslogs till större tingslag (se detta ord), så påverkades inte häradernas andra funktioner, t.ex. som väghållningsdistrikt. Även i jordeböcker och mantalslängder kvarstod häradet som enheten närmast över socknen.

Tingslag: Tingslaget är den lokala domstolens, häradsrättens, verksamhets-område. Ursprungligen hade varje härad sitt eget ting; större härader kunde dock vara uppdelade i flera tingslag. Det blev dock allt vanligare att härader slogs samman till större tingslag. Man behöver alltså veta tingslaget för att hitta rätt domböcker. I de delar av Sverige som inte har varit indelade i härader (se Härad) har tingslaget hela tiden varit den lokala enheten. Städerna stod ursprungligen utanför landsbygdens häradsrätter (se Stad), men mindre städer kunde läggas under landsrätt. En stad under landsrätt bildade antingen ett eget tingslag eller ingick i ett tingslag tillsammans med omgivande härad/er.

Socken: Ordet socken kommer av söka, d.v.s. de som söker sig till samma kyrka. Endast landsbygdsförsamlingar brukar dock kallas för socknar. När gränserna ändrades för en socken, kunde det hända att några gårdar eller byar bytte församling, men att den gamla indelningen bestod i jordeboken. På så sätt uppstod en olikhet mellan kyrkosocken och jordebokssocken. Förr var det heller inte ovanligt att en socken var uppdelad på flera härader, och t.o.m. olika län. Dylika oregelbundenheter justerades i de flesta fall under slutet av 1800-talet. Socknarna är i den här förteckningen upptagna under de härad dit de i sin helhet räknades efter dessa justeringar. Men tänk alltså på att en eller flera gårdar eller byar i en socken tidigare kan ha räknats till ett annat härad, även om huvuddelen av socknen hörde till det härad som den redovisas under här.

Församling: Den lokala kyrkliga enheten, på landsbygden kallad socken (se detta ord).

Stad: Städerna hade egen domstol, rådhus-rätt, och stod alltså utanför landsbygdens härader. Under senare tid blev det dock vanligt att mindre städer las under landsrätt (se Tingslag).

De härader, tingslag, städer och socknar/församlingar som medtagits här är de som funnits under perioden 1688-1951. 1688 trädde 1686 års kyrkolag i kraft och Sverige fick en enhetlig och lagstadgad kyrkobokföring. Den 1/1 1952 genomfördes den första av de stora kommunsamman-läggningar som drabbat Sverige det sista halvseklet. Fram till den 31/12 1951 var, med några få undantag, varje socken en självständig kommun. <
Några förkortningar som används:
Förs=Församling
Hd=Härad
Jbsn=Jordebokssocken, socken enligt indelningen i jordeboken, kunde ibland skilja sig från kyrkosocknen (se ovan)
Kapförs=Kapellförsamling, område som inte var en egen förs men hade en egen kyrka (kapell) och egen kyrkobokföring
Kbf=Kyrkobokföring
Kbfd=Kyrkobokföringsdistrikt, område som hade egen kyrkobokföring utan att vara en egen församling
Landskn=Landskommun
Sn=Socken
Tg=Tingslag
 

HÄRADER med socknar och tingslag

ALE HD (P)

Tingslag:
0000-1933 Ale hd
1934-0000 Vättle, Ale och Kullings hdr
Socknar:
Ale-Skövde
Gamla Lödöse, se Sankt Peder
Hålanda
Kilanda
Nödinge
Sankt Peder (=Gamla Lödöse)
Skepplanda
Skövde, se Ale-Skövde
Starrkärr
Tunge
Östad

BJÄRKE HD (P)

Tingslag:
0000-1895 Bjärke hd
1896-1915 Flundre, Väne och Bjärke hdr

1916-0000 Flundre, Väne och Bjärke tg (omf Flundre, Väne och Bjärke hdr samt Trollhättans stad)

Socknar:
Erska
Genneved, uppgick 1867 i Stora Mellby
Lagmansered
Magra
Mellby, se Stora Mellby
Stora Mellby (se även Genneved)

FLUNDRE HD (P)

Tingslag:
0000-1895 Flundre hd
1896-1915 Flundre, Väne och Bjärke hdr
1916-0000 Flundre, Väne och Bjärke tg (omf Flundre, Väne och Bjärke hdr samt Trollhättans stad)

Socknar:
Fors
Fuxerna
Rommele
Upphärad>
Åsbräcka
i Grolanda (se Vilske hd):
Vårkumla

VISTE HD (R)

Tingslag:
0000 NT-1812 ST Viste hd
1812 HT-1896 NT Åse och Viste hdr
1897 NT-0000 NT Åse, Viste, Barne och Laske hdr

Socknar:
Bjärby
Bäreberg
Flakeberg
Främmestad
Grästorp, från 1929 egen kbf inom Tengene
Hyringa
Levene
Längnum
Malma
Slädene
Sparlösa
Tengene (se även Grästorp)
Trökörna

VÄNE HD (P)

Tingslag:
0000-1895 Väne hd
1896-1915 Flundre, Väne och Bjärke hdr
1916-0000 Flundre, Väne och Bjärke tg (omf Flundre, Väne och Bjärke hdr samt Trollhättans stad)

Socknar:
Björke, se Norra Björke
Gärdhem (se även Trollhättan)
Naglum, se Vassända-Naglum
Norra Björke
Ryr, se Väne-Ryr
Södra Ryr, se Väne-Ryr
Trollhättan, utbruten ur Gärdhem 1860 (-1915 i Väne hd, 1916- i Trollhättans stad)
Tunhem, se Västra Tunhem
Vargön, kbfd bildat inom Västra Tunhem 1951
Vassända, se Vassända-Naglum
Vassända-Naglum, även kallad Gustav Adolf, bildad 1888 genom sammanslagning av Vassända och Naglum, uppgick 1947 i Vänersborg (och införlivades samtidigt med staden)
Vänersborgs landsförs, felaktig benämning på Vassända, Naglum och Väne-Ryr
Väne-Ryr, förr även kallad Södra Ryr
Väne-Åsaka
Västra Tunhem (se även Vargön)
Åsaka, se Väne-Åsaka

ÅSE HD (R)

Tingslag:
0000 NT-1812 ST Åse hd
1812 HT-1896 NT Åse och Viste hdr
1897 NT-0000 NT Åse, Viste, Barne och Laske hdr

Socknar:
Flo
Friel
Håle
Karaby
Näs, se Vänersnäs
Sal
Särestad
Tun
Täng
Vänersnäs, hette till 1885 Näs
Ås

STÄDER med församlingar och tingslag

TROLLHÄTTAN (P), stad 1916

Tingslag:
1916- Flundre, Väne och Bjärke tg (omf Flundre, Väne och Bjärke hdr samt Trollhättans stad)
Församling:
Trollhättan, utbruten ur Gärdhems sn i Väne hd 1860 (-1915 i Väne hd, 1916- i Trollhättans stad)

VÄNERSBORG (P), stad 1644

Församlingar:
Vänersborg (se även Vassända-Naglums sn i Väne hd)
Vänersborgs landsförs, felaktig benämning på Vassända, Naglums och Väne-Ryrs snr i Väne hd

* * *