Västgöta-Dals regementes övningsplats på Grunnebo hed

Trollhättebygdens Släktforskare-Tidningen 1/1994

Fritt efter artikel av kapten Bertil Stenberg, Vänersborg,
i medlemsblad för Kungl. Hallands Regemente nr 46 /1993.

Kungl. Västgöta/Dals regemente med anor från 1624 hade åren 1685-1862 sin övningsplats på Nygårdsängen utanför Vänersborg, där Scandic Hotell nu ligger. Men eftersom ängen var alltför sank flyttades övningarna 1863 till Grunnebo hed. 1906 flyttades regementet till Halmstad och har sedan dess bytt namn till Kungl. Hallands regemente

Både vid Scandic och på Grunnebo hed finns minnesstenar resta. Av Nygårdsängen har alla spår utplånats, men på Grunnebo hed finns ännu mycket att se. Med Bertil Stenbergs hjälp skall vi försöka tänka oss in i hur övningsplatsen såg ut när regementet bröt upp därifrån sommaren 1907.

Det fanns 40 byggnader, uppförda av gott byggnadstimmer, och planterade ädel-lövträd gav området en parkliknande karaktär. I centrum stod stabsbyggnaden med lanternin och balkong, även ibland kallad musikpaviljongen. Den finns fortfarande bevarad, om än i ganska dåligt skick. Bakom den låg musikbaracken. Officersmässen från 1866 och underofficersmässen i två våningar. I närheten fanns också sjukhuset, medflyttat från Nygårdsängen, fyra stora rödmålade manskapsbaracker och soldathemmet, uppfört 1896, och ägt av ”soldatföreningen och dess wänner wid Kongl. Vestgötadals regemente”.

På ömse sidor om vägen från minnesstenen till stabsbyggnaden finns spår av runda upphöjda tältbottnar i den numera slybevuxna terrängen. Man kan också finna grundstenar efter två kokhus, fyra mathallar och marketenterier. I östra delen av området fanns arrestlokalen och ett högt vattentorn, byggt på 1820-talet och skrotat 1926.
Nära landsvägen Vänersborg – Uddevalla låg förvaltarebostad, smedja och fem förrådsbyggnader för bl a vapen och ammunition. Proviantmagasinet av prima tegel låg bara 100 m från Grunnebo järnvägsstation.

Efter regementets avflyttning utbjöd kronan mark och byggnader till försäljning. Två Väröbor, trädgårdsmästaren J. H. Henriksson och köpmannen A.P. Berntsson köpte sju eller åtta
byggnader för ca 1000 kr/styck, bl a officersmässarna. Den ärevördiga officersmässen märktes upp och återuppfördes i Lingome, Värö socken, som bostadshus kombinerat med lanthandel. Den fick namnet Henriksberg efter byggherren. Underofficersmässen märktes också upp och flyttades till stora
gården i Veddige. De övriga husen revs och det prima virket användes vid uppförande av bostadshus i norra Halland.

1914 såldes soldathemmet för 1.100 kr, märktes upp och flyttades till Brålanda, där det ännu i dag används som missionskyrka. Grundstenarna finns kvar på Grunnebo hed.