Offentlighetsprincipen

Trollhättebygdens Släktforskare-Tidningen Nr. 4/1995

Av Eva Carlsson

Utlämnande av handling

Lagrum Ärende Villkor
2:12 Tf Utlämning av handling på stället Genast eller snarast möjligt
2:13 Ff Avskrift eller kopia Begäran behandlas skyndsamt
1.1-83 Tillägg
15:4 Sekr.lag Lämna uppg. ur allm. handling till enskild Hänsyn till arbetets behöriga gång
15:6 Sekr.lag Befattningshavare kan i tveksamma fall hänskjuta till myndighet att avgöra om handl. ska
lämnas ut.
Endast om så kan ske utan omgång = relativt snabbt
15:6 Sekr.lag Vid vägran kan enskild begära prövning av myndighet.

Avgifter:
Man har endast rätt att ta ut avgifter för kopior.
Man har inte rätt att ta ut en avgift för att man arbetar med t ex övervakning av en forskare.
Däremot har man rätt att ta betalt om man utför regelrätt forskning, t ex en släktutredning.

Man har ingen rätt att fråga efter motiv eller identitet när någon kommer och
vill ta del av en handling.
Man har dock rätt att fråga om det gäller sekretessbelagt material (70-årsgränsen).

I verksamhet som avser folkbokföringen –
Sekretess gäller för enskildr personliga förhållande om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst 70 år.
Exempel på känsliga uppgifter då sekretess bör gälla:
– invandrare – börd – ”massuttag”, på t ex viss folkgrupp mm

Pastorsexpeditionen kan inhämta samtycke från den det berör.
De kan också använda sig av förbehåll, där man som släktforskare förbinder sig att man inte använder sig av sekretessbelagda uppgifter.

När det gäller adoptioner, faderskapsärenden och barnplaceringar ska allting sparas.
Annat, som t ex socialbidrag gallras hårt. 10 % sparas för forskning.

* * *